Staff List


Sr.No.
Name
1 Harendra Maheshwari (Principal )
2 Pratul Mathur
3 Madhu Sudan Sharma
4 Dinesh Verma
5 Alok Khanna
6 Sarla Maheshwari
7 Anjana Yadav
8 Anju Nagar
9 Neelam Kanwar
10 Mukesh Hardiwan
11 Sunita Massey
12 Sudesh  Gupta
13 Sangeeta Gupta
14 Pooja Verma
15 Madhvi Joshi
16 Pratibha Sharma
17 Grijesh Sharma
18 Sanju Tak
19 Anju Soni
20 Suman Jain
21 Kiran Ojha
22 U.L. Malik
23 Kokila Chauhan
24 Komal Ramawat
25 Rekha Saini
26 Divya Saraswat
27 Pratibha Agarwal
28 Rohitash Vaishnav
29 Himanshu Kumawat
30 Rajnesh Kumar
31 Jeevan Kanwar
32 Asha Jain
33 Pratima Malik
34 Sujata Sah
35 Anita Vijay Sharma

 

 

Shri Hari Ram Saboo Public School Jaipur